GOODWAY CNC Machining company logo

GMS series model shown
GTX 系列 Print This Page
重要諸元 GTX-2000 GTX-2600
最大旋徑 Ø 270 mm
最大車削直徑 Ø 240 mm
最大車削長度 436 mm 436 / 419 mm
油壓夾頭 6" ( 大孔徑 ) 8" ( 大孔徑 ) / 10"
棒材容徑 Ø 51 mm Ø 65 mm

本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。

排列三胆拖玩法